«

»

Marktconsultatie concessie busvervoer provincie Utrecht

De provincie Utrecht is gestart met de voorbereidingen van een nieuwe concessie voor het openbaar vervoer over de weg in de provincie Utrecht, uitgezonderd het BRU-gebied. De provincie start daarom op 12 mei 2014 een marktconsultatie onder vervoerders. De nieuwe concessie zal per december 2016 ingaan.

De provincie Utrecht wil met behulp van de marktconsultatie belanghebbenden vroegtijdig te betrekken bij de bepaling van de vraagstelling voor de nieuwe aanbesteding. De resultaten van de marktconsultatie zullen worden betrokken bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten en het ontwerp-Programma van Eisen.

De marktconsultatie heeft betrekking op de nieuwe strategie in het provinciale mobiliteitsplan om de kwaliteit van het openbaar vervoer te verbeteren. Om de hoofddoelen in het mobiliteitsplan te realiseren is voor een strategie gekozen die uit drie pijlers bestaat:

  1. Vraaggericht: het aan te bieden openbaar vervoer, of collectief georganiseerde vormen van vervoer, sluit aan op de vraag ernaar: in omvang (reizigers, hun reisrelaties en hun reismomenten) en het aanbod (netwerk en bedieningsniveau).
  2. Betrouwbaar: het aan te bieden openbaar vervoer is feitelijk betrouwbaar (stipt) èn wordt als betrouwbaar ervaren (laagdrempelig, voldoet aan verwachtingen) voor zowel captives als keuzereizigers.
  3. Betaalbaar: het aan te bieden openbaar vervoer blijft betaalbaar, voor zowel aanbieders van het openbaar vervoer (provincie, vervoerder, gemeenten) als vragers naar het openbaar vervoer (reizigers, werkgevers).

Het onderwerp van de openbare marktconsultatie is primair de omslag van aanbodgericht naar vraaggericht OV-vervoer. Deze omslag zal in alle delen van het concessiegebied maar vooral in de buitengebieden tot veranderingen in het OV netwerk leiden.

Daarnaast heeft de provincie Utrecht enkele ideeën met betrekking tot de aanbestedingsfilosofie die zij graag met de markt wil delen en waarop de provincie Utrecht de markt zou willen bevragen.

De marktconsultatie is een eerste stap in het proces van de nieuwe aanbesteding. De daadwerkelijk gunningsprocedure, waarin vervoerders een bieding kunnen uitbrengen op de concessie, zal volgens de huidige planning van start gaan in de tweede helft van februari 2015.