«

»

Nota van Uitgangspunten aanbesteding busvervoer Groningen-Drenthe gepubliceerd

De Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de aanbesteding van het openbaar vervoer per bus in de provincies Groningen en Drenthe is vandaag gepubliceerd. De nieuwe concessie gaat in per december 2017 en heeft een looptijd van tien jaar.

De situatie in de provincies Groningen en Drenthe is al jaren afwijkend van de rest van Nederland. Beide provincies hebben hun bevoegdheden op het gebied van openbaar vervoer per bus overgedragen aan het OV-bureau Groningen-Drenthe, een zogenaamd “openbaar lichaam” dat als concessieverlener optreedt.

Lijn- en gebiedsconcessies
In de Nota van Uitgangspunten zijn weinig verrassingen te vinden en is grotendeels een voortzetting van het huidige beleid. Dat betekent dat er één GD-concessie zal zijn voor grootschalig openbaar vervoer, waar zowel het HOV als de normale lijnbussen onder vallen. De bestaande HOV-lijnconcessies voor Qliners 305 en 314 zullen met de GD-concessie worden samengevoegd. Daarnaast kennen Groningen en Drenthe nu zes gebeidsconcessies voor het kleinschalige openbaar vervoer, zoals buslijnen die met kleine bussen worden gereden en vraagafhankelijk vervoer. Het OV-bureau gaat er voorlopig vanuit dat deze opzet van het kleinschalige OV wordt voortgezet, maar kijkt ook naar alternatieven.

Tijdpad
Het concept-Programma van Eisen (PvE) wordt naar verwachting in de zomer van 2015 gepubliceerd. De daadwerkelijke gunningsprocedure start begin 2016, waarbij in de zomer de biedingen moeten worden ingeleverd. Na de bezwaar- en beroepstermijn heeft de nieuwe vervoerder nog ruim één jaar voor implementatie van de nieuwe concessie.

Materieel
De verantwoordelijkheid voor het wagenpark blijft bij de vervoerder. Er zal echter wel een regeling komen voor de overname van tussentijds ingestroomd materieel, zoals de nieuwe bussen die begin dit jaar in de “Qlink”-formule zijn gaan rijden. Ook zal de concessieverlener bij de start van de concessie geen nieuwe bussen eisen, maar wordt gestreefd naar een geleidelijke in- en uitstroom van materieel. Dit geeft meer flexibiliteit om gedurende de looptijd van de concessie de behoeftestelling aan te passen.

In de nieuwe GD-concessie wordt een driedeling gemaakt tussen HOV (Qliners en Qlink), basisnet en aanvullend OV. De eisen aan het in te zetten materieel zullen per categorie verschillen.