«

»

Blunder bij gunning concessie West-Brabant; hoe nu verder?

Vandaag werd bekend dat bij de aanbesteding van het busvervoer in Brabant een blunder is gemaakt in de gunningsprocedure. Door een rekenfout is de concessie “West-Brabant” gegund aan Veolia terwijl volgens de gunningscriteria Arriva had moeten winnen. Een pijnlijke fout die nog een staartje zal krijgen. Hoe nu verder? Een vooruitblik op de mogelijke uitkomst.

De provincie Noord-Brabant heeft als concessieverlener medio december 2013 de busconcessies in Brabant gegund aan Arriva (Oost-Brabant) en Veolia (West-Brabant). Arriva ontdekte dat zij volgens de gunningscriteria óók de westelijke concessie had moeten winnen en maakte bezwaar tegen het gunningsbesluit.

Bezwaar gegrond, nieuw besluit
De provincie heeft in de bezwaarprocedure haar fout toegegeven. Het lijkt daarom vanzelfsprekend dat het door Arriva ingediende bezwaar “gegrond” zal worden verklaard. Vervolgens zal het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een nieuw gunningsbesluit moeten nemen, waarin de concessie West-Brabant aan Arriva wordt gegund.

Veolia in bezwaar
Als het nieuwe gunningsbesluit genomen is heeft Veolia zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Vervolgens zal er opnieuw een bezwaarprocedure doorlopen worden, ditmaal met Veolia als klager. Waarschijnlijk zal Veolia betogen dat de gunningscriteria onduidelijk waren en dat de gunningsprocedure volledig opnieuw moet. Dat zal impliceren dat de hele aanbesteding overnieuw moet. De kans is groot dat de provincie het bezwaar zal afwijzen, oftwel “ongegrond” verklaren.

Beroep bij de rechter
Nadat het beroep ongegrond is verklaard staat beroep bij de rechter open. In casu is dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Dit rechtscollege zal uiteindelijk de knoop doorhakken: is de concessie rechtmatig gegund, of moet het gunningsbesluit vernietigd worden? Wanneer het CBb het besluit het besluit intact laat is de gunning onherroepelijk geworden. Wordt echter bepaald dat de gunning onrechtmatig was, dan zal dit waarschijnlijk er toe leiden dat de hele aanbesteding opnieuw moet.

Vertraging
In de aanbestedingsprocedure is rekening gehouden met de bezwaar- en beroepstermijnen. Daarbij ging men er echter vanuit dat een eventueel bezwaar en beroep wordt afgewezen. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard en er een nieuw gunningsbesluit wordt genomen, dan gaan de bezwaarprocedures opnieuw lopen. Dát was niet voorzien. De schade kan misschien beperkt worden door de nieuwe bezwaarfase over te slaan en rechtstreeks in beroep te gaan (de zogenaamde kortsluitingsprocedure), maar de rechter gaat hier niet altijd mee akkoord. In ieder geval betekent de rekenfout van de provincie dat de ingangsdatum van de concessie, 14 december 2014, onder druk kan komen te staan.