«

»

Busvervoer Zeeland nu ook officieel gegund aan Connexxion

Het busvervoer in Zeeland is nu ook officieel gegund aan Connexxion. Doordat er nu een formeel besluit ligt, kan Syntus een bezwaarschrift indienen en een voorlopige voorziening vragen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Op 22 april 2014 hadden Gedeputeerde Staten reeds het voornemen uitgesproken om de busconcessie te gunnen aan Connexxion. Syntus diende op 2 juni diende een bezwaar in bij de Provincie en een verzoek tot voorlopige voorziening bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Op 18 juli is er uitspraak gedaan. Het CBb is van mening dat Syntus geen bezwaar bij de Provincie kan maken of een verzoek tot voorlopige voorziening kan indienen tegen de voorgenomen gunning. Daarvoor moet Syntus het gunningsbesluit afwachten.

Procedurefout provincie
De provincie Zeeland was in de veronderstelling dat een “voornemen” tot gunning voldoende was om de bezwaarfase in te gaan. Het CBb oordeelde dat dit niet juist is; een “voornemen tot een besluit” is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Het verzoek van Syntus werd daarom door CBb niet-ontvankelijk verklaard, aangezien er nog geen besluit was genomen. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben daarom op 1 augustus 2014 alsnog een gunningsbesluit genomen. De bezwaarfase kan daardoor nu daadwerkelijk van start.

Het gunningsbesluit betekent dat belanghebbenden binnen zes weken na 1 augustus bezwaar kunnen maken tegen de gunning. Dit betekent een vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning van de provincie, waarin de bezwaartermijn op 22 april van start zou gaan.

Syntus
Het ligt in de lijn der verwachting dat vervoerder Syntus nu opnieuw haar bezwaarschrift bij de provincie Zeeland zal indienen en om een voorlopige voorziening bij het CBb zal vragen. Het is echter ook mogelijk dat andere belanghebbenden nu alsnog van de gelegenheid gebruik maken om een bezwaarschrift in te dienen. De enige belanghebbende die daarvoor in aanmerking lijkt te komen is Arriva, die net als Syntus in Zeeland achter het net dreigt te vissen.

Continuïteit
De nieuwe concessieperiode begint op 14 december 2014. Door het ingediende bezwaar van Syntus is het onzeker of Connexxion de vereiste voorbereidingen voor de nieuwe busconcessie op tijd kan afronden. Om de continuïteit van het busvervoer te waarborgen, heeft de Provincie aan de huidige vervoerders gevraagd om alvast met voorstellen te komen voor de invulling van mogelijke overbruggingsconcessies. In dat geval rijden Connexxion en Veolia Transport nog een bepaalde periode door, mogelijk met aangepaste dienstregeling.

EXTRA INFO: integrale tekst uitspraak van het CBb d.d. 18 juli 2014