«

»

Stadsregio Amsterdam wil concessie Amstelland-Meerlanden verlengen

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft op 30 januari 2014 het voornemen uitgesproken om de openbaar vervoerconcessie Amstelland-Meerlanden met twee jaar te verlengen, tot medio december 2017.

Oorspronkelijk zou de concessie Amstelland-Meerlanden na een looptijd van acht jaar eindigen in december 2015. Na verlenging zal de vigerende concessie een totale looptijd van tien jaar hebben. Dit is overeenkomstig de maximale termijn, zoals vastgelegd in Europese en Nederlandse wet- en regelgeving.

De voornaamste overwegingen voor het dagelijks bestuur om te besluiten tot het voornemen de concessie te verlengen, is de hoge mate van onduidelijkheid die op dit moment bestaat over hoe het lijnennet in zowel Amsterdam, als de omliggende streekconcessies, eruit zal (moeten) zien na de ingebruikname van de Noord/ Zuidlijn in 2017 en de eventuele verlenging van de Amstelveenlijn naar Uithoorn die momenteel onderzocht wordt.

Als er nu zou worden aanbesteed, leidt dit volgens het dagelijks bestuur tot een complexe aanbesteding met veel onzekerheden en daarmee tot risico’s voor zowel de Stadsregio als de inschrijvende vervoerbedrijven. Verlenging van de huidige concessie met twee jaar kan veel van deze onzekerheden wegnemen, omdat uiterlijk in 2016 alle noodzakelijke besluiten over het lijnennet na invoering van de Noord/ Zuidlijn in 2017 zijn genomen. Op dat moment zal er ook meer duidelijkheid bestaan over de eventuele verlenging van de Amstelveenlijn naar Uithoorn. Beide zaken vormen naar de mening van het dagelijks bestuur essentiële randvoorwaarden voor een goede aanbesteding.

Daarnaast heeft het dagelijks bestuur bij haar overweging betrokken dat er, volgens hen, op dit moment geen dwingende reden is om de openbaar vervoer concessie Amstelland-Meerlanden aan te besteden. Het dagelijks bestuur stelt dat de huidige concessiehouder Connexxion de concessie adequaat nakomt en zowel qua vervoersaanbod, de ontwikkeling van het aantal vervoerde reizigers, als de uitvoeringskwaliteit, een niveau van dienstverlening levert dat in overeenstemming is met de eisen die de Stadsregio stelt. Overigens heeft Connexxion de Stadsregio toegezegd bereid te zijn om haar vervoersaanbod (in kwantitatieve en/of kwalitatieve zin) bij een eventuele verlenging nog eens aanzienlijk te zullen verbeteren.

De komende weken voert de Stadsregio Amsterdam gesprekken met de huidige concessiehouder Connexxion over het voornemen tot verlengen van de concessie. Bij die gesprekken is het uitgangspunt dat eventuele voordelen die Connexxion zou kunnen behalen door verlenging van de concessie ten goede komen aan de reiziger. Mocht de verlenging van de concessie een reële optie blijken te zijn, dan worden de resultaten van de gesprekken verder uitgewerkt. In dit proces worden ook de Reizigers Adviesraad (RAR) en overige stakeholders, zoals de gemeenten en de luchthaven Schiphol, betrokken.

Het dagelijks bestuur wil uiterlijk in april 2014, op basis van de uitgewerkte afspraken tussen de Stadsregio en Connexxion, een formeel besluit nemen over de verlenging. Tot dat moment worden de werkzaamheden ten aanzien van de aanbesteding tijdelijk opgeschort, waaronder het vrijgeven van het ontwerp Programma van Eisen voor inspraak en advies.

Op het moment dat het voornemen tot verlenging wordt omgezet in een formeel besluit, zal de openbare aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden definitief worden stopgezet.